7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Giveaway Of The Year: Δώρα & Όροι Συμμετοχής

Το Giveaway της χρονιάς είναι εδώ κορίτσια! Στη σελίδα μας στο Facebook (Forebelle), τρέχει τεράστιος διαγωνισμός με 1.000 νικήτριες και ΔΩΡΑ συνολικής αξίας 12,500€.  Απίστευτο; Κι όμως…αληθινό!

Παρακάτω μπορείς να δεις αναλυτικά τα δώρα και τους όρους συμμετοχής.

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού:

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία Forebelle M. IKE  (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός Forebelle – Giveaway Of The Year» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου «Forebelle».

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν ηλικία άνω των 16χρονών.

3.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4.Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 07/10/2019 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 20/10/2019, ώρα 23:59 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

5.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν comment στο post του διαγωνισμού έως το βράδυ στις 23:59 (20/10/2019). Στη συνέχεια το bot της Forebelle (https://m.me/Forebelle) θα επικοινωνήσει αυτόματα μέσω messenger στο Inbox του κάθε διαγωνιζόμενου για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή.

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

6.Δώρα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού 1000(χίλιοι/ες) τυχεροί/ές νικητές/τριες, θα κερδίσουν τα παρακάτω δώρα:

 

 

1ο δώρο -  Δωροεπιταγή αξίας 500€ - Μία (1) μοναδική νικήτρια

2ο δώρο – 4 Δωροεπιταγές αξίας 50€ - Τέσσερις (4) μοναδικές νικήτριες

3ο δώρο – 5 Δωροεπιταγές αξίας 30€ - Πέντε (5) μοναδικές νικήτριες

4ο δώρο – 10 Δωροεπιταγές αξίας 20€ - Δέκα (10) μοναδικές νικήτριες

5ο  δώρο – 20 Κουπόνια αξίας 50€ (για αγορές άνω των 100€) - Είκοσι (20) μοναδικές νικήτριες

6ο  δώρο – 50 Κουπόνια αξίας 30€ (για αγορές άνω των 90€) - Πενήντα (50) μοναδικές νικήτριες

7ο  δώρο – 200 Κουπόνια αξίας 20€ (για αγορές άνω των 60€) - Διακόσιες (200) μοναδικές νικήτριες

8ο  δώρο – 300 Κουπόνια αξίας 10€ (για αγορές άνω των 30€) - Τριακόσιες (300) μοναδικές νικήτριες

9ο  δώρο – 400 Κουπόνια αξίας 5€ (για αγορές άνω των 15€) - Τετρακόσιες (400) μοναδικές νικήτριες

 

Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

*Τα κουπόνια και οι δωροεπιταγές μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι τις 10/11/2019.

** Τα κουπόνια και οι δωροεπιταγές προϋποθέτουν αγορές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

*** Για να δουλέψουν τα κουπόνια στο τελικό καλάθι θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας ή να δημιουργήσετε λογαριασμό εκείνη τη στιγμή.

**** Η μεγάλη νικήτρια που κερδίζει δωροεπιταγή αξίας 500€,  θα λάβει 10 δωροεπιταγές των 50€. Κάθε δωροεπιταγή θα αποστέλλεται τις πρώτες 2 εργάσιμες κάθε μήνα ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2019, έως και το Σεπτέμβριο του 2020. Σε περίπτωση που κάποια δωροεπιταγή δεν χρησιμοποιηθεί δεν δύναται να μεταβιβαστεί σε επόμενο μήνα.

7.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Ο νικητής θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική λήξη του διαγωνισμού στις 22/10/2019 στις 15:00 το απόγευμα. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

8.Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό μήνυμα από bot της Forebelle (https://m.me/Forebelle) όπου διενεργείται ο διαγωνισμός . Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η αποστολή των στοιχείων του παραλήπτη.

9.Ευθύνη. Η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10.Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο www.forebelle.com .

11.Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων και μετά καταστρέφονται.

12.Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13.Εφαρμοστέο Δίκαιο –Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

14.Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.


Ακόμα να πάρεις μέρος; GO GO GIRL!!!

Θες να μαθαίνεις πρώτη τα νέα και τις προσφορές μας;

Κάνε εγγραφή και κέρδισε 10% έκπτωση στην πρώτη σου αγορά!